กรุณาอ่านระเบียบกติกาก่อนการเข้าพัก

Check In : 14.00 น. / Check Out : 11.00 น.
 กรณีที่ท่านต้องการพักต่อ ให้แจ้งความประสงค์ก่อน 10.00 น. ที่ Front Reception

สำหรับแขกที่จองห้องพัก
• ให้นำหลักฐานการโอนเงินหรือเอกสารตอบรับการจองห้องพัก มาลงทะเบียนที่ Front Reception

ระเบียบการเข้าพัก
 อัตราเข้าพักส่วนเกิน เด็กเล็ก-เด็กโต อายุต่ำกว่า 5 ปีฟรี เกินกว่านั้นราคาเดียวกับผู้ใหญ่

 ไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาลหากพบเห็นทางรีสอร์ทปรับเพิ่ม 4,000 บาท/ท่าน

 ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท หากพบเห็นรีสอร์ทปรับเพิ่ม 3,000 บาท

ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ภายในห้องพัก (ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท)

 ไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน หรือนำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด เข้ามาภายในรีสอร์ท

• ไม่อนุญาตประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร หรือ เครื่องดื่มภายในห้องพัก

• ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดัง หรือ ทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น และขอสงวนสิทธิงดใช้เสียง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

 หากลูกค้าลืมทรัพทย์สินไว้ภายในรีสอร์ทหรือทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

• ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ

• ไม่อนุญาติให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด มาใช้ภายในรีสอร์ท

 กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มผู้เข้าพัก ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 3 วัน

 กรณีลูกค้า Check Out เกินกว่าระยะเวลาที่ทางรีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทปรับเป็นชั่วโมง (ชั่วโมงละ 1,000 บาท)

การเปลี่ยนแปลงการจอง
• การจองนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเข้าพัก

• การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกวันเข้าพัก ทางรีสอร์ทจะยึดเอกสารเป็นสำคัญ

living-pic-footer

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Visitors: 475,929